شعبده بازی و برنامه های شاد شاد جشن تولد و جشنهای مدارس و مهدها وعروسی با بهرنگ

شعبده بازی و برنامه های شاد شاد و متنوع با عمو بهرنگ

رزرو برنامه 09126947612

جشن تولد

جشنهای مهد کودکها

جشنهای مدارس 

جشنهای عروسی

جشنهای ارگانها  شرکتها  دانشگاهها 

با عمو بهرنگ و گروه هنری باجناقها

رزرو برنامه 09126947612

/ 0 نظر / 34 بازدید